news_arrow
Siste nyheter
Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

(oppdatert 24.3) Styret i Norsk forening mot støy har vurdert den aktuelle coronasituasjonen og muligheten for å avholde årsmøtet 31.3 på en forsvarlig måte innenfor myndighetenes retningslinjer, og har vedtatt å utsette årsmøtet inntil videre. Situasjonen vil bli vurdert fortløpende og innkalling til nytt årsmøtetidspunkt vil skje med 3 ukers frist.

Årsmøtedato: Opprinnelig dato 31. mars. Årsmøtet er utsatt inntil videre. Ny innkalling sendes ut minst 3 uker før nytt berammet årsmøte.  

Sted: Hos Norsk forening mot støy, i Gamle festsal, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo 

Kollektivreisende: Trikk 18 eller 19 til holdeplass Oslo Hospital.

Årsberetning og revidert regnskap blir lagt ut på denne nettsiden  om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor.

Foreløpig årsberetning minus revidert regnskap og revisjonsberetning for 2019 ligger også som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2018

2. Orientering om budsjett 2019

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Forslag om indeksregulert medlemskontingent gjeldende fra 2021.

KONTINGENT 2020 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 9. mars 2020

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Publisert :03 april 2020 | Kategori :
Skjermbilde 2020-04-03 16.09.35

Norsk forening mot støy holder kontorene stengt i virkedagene i den stille uke, mandag til fredag, 6. til 10. april. Vanlige henvendelser om støy blir ikke besvart i denne perioden. God påske!

Publisert :04 april 2020 | Kategori :

Koronaviruset, og særlig tiltakene for å hindre eller iallfall sinke smittespredningen, påvirker også støyen. Aldri så galt at det ikke er godt for noe: Mange typer støy er blitt kraftig redusert, eller forsvunnet helt.

   

Veitrafikkstøy

fuglebad-drosje

Mindre biltrafikk gir mindre støy - hvis ikke de gjenværende bilistene setter opp farten. Foto: Pål Jensen.

Mindre biltrafikk som følge av koronatiltakene har utvilsomt gitt bedre luftkvalitet, særlig i byene. Beregninger fra Cicero viser at den synkende luftforurensningen i Kina kan spare mellom 50 000 til 100 000 liv i året. Det har også redusert veitrafikkstøyen, som i Norge forårsaker nærmere 80 % av støyplagene ifølge Statistisk sentralbyrå. Men hvor mye?

Fra 13. til 20. mars avtok biltrafikken med ca. 40 % på Bryn i Oslo mellom kl. 6 og 9 om morgenen. Men fordelingen av tunge og lette biler har stor betydning, for én tungbil støyer i gjennomsnitt like mye som syv lette ifølge Nordisk beregningsmetode for veitrafikkstøy. Og trafikktellinger foretatt av Støyforeningen under en befaring ved Høyenhall skole mandag 30. mars, tyder på at det særlig er de lette bilene som holder seg hjemme.

     Vi har inntrykk av at reduksjonen i mange lokale veier og gater er mer enn 40 %.

Mer. 

Publisert :24 feb 2020 | Kategori :
Skjermbilde 2020-02-17 14.26.40

Beboere langs E6 Oslo øst vet hvordan støyen fra 100 000 tunge lastebiler og personbiler eter seg gjennom marg og bein og over tid bryter ned helsa. Annonserte "strakstiltak" uteblir. Ekstra tungt å bære er at alle vet at den sterke veksten i trafikken skyldes politisk vedtak (A) å slå sammen trafikkløpene for E6 og E18 fra Oslo sør inn til hovedstaden mens politisk vedtak (B) å gjennomføre en oppgradering av veien for å ta bort den verste miljøforurensingen som følger av vedtak A. Men det er det satt en stopper for. Den politiske forutsetningen for å gjennomføres vedtak A oppfylles ikke .Det kan brukes sterke ord om slikt løftebrudd. Imens sliter beboerne langs den dobbelte europaveien med forurensingen og helsebelastningen.  Uten at man kan observere noen  politisk evne eller prioritering av støyutfordringene. 

Les om livet ved E6

Publisert :24 feb 2020 | Kategori :
IMG_4059

Naboene gledet seg over dommen i Follo Tingrett som avgjorde at Kurud  pistolbane har måttet stenge. Foto: Ole Endresen 

Naboene til Oppegård skytterlages skytebane ved Gjersjøen, Kurud pistolbane, gleder seg over at mange års kamp mot skytestøyen nå er brakt til ende. Det siste slaget ble utkjempet i Follo Tingrett. Menglende overholdelse av støykrav var en av grunnene som dommeren fant at bruk av skytebane måtte opphøre. Dommen falt i desember og dommen ble rettskraftig i slutten av januar. Nylig samlet det lokale vellet seg fort å feire at fred og stillhet var kommet tilbake i boområdet, og gi honnør til Bjørn Lunder som i mange år har gått i bresjen mot skytestøyen. - Det er ikke skytingen jeg var i mot, men støyen som invaderer vanlige menneskers hjem og ødelegger menneskers rettmessige krav på en godt lydmiljø. Samfunnet bør sørge for en bedre miljømessig lokalisering av skytebaner, sa Lunder på tilstelningen.