news_arrow
Siste nyheter
Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

Vi minner våre medlemmer om åsrmøte i Norsk forening mot støy. 

Årsmøtedato: 26. mars. Årsmøtet begynner kl. 16.30

(Årsmøtet avvikles etter at Støykonferansen er gjennomført i samme lokale tidligere på dagen)

Sted: Oslo kongressenter, Sal B, Folkets Hus AS,

Youngs gate 21, 0181 Oslo - Youngstorget.

Årsberetning og revidert regnskap blir lagt ut på denne nettsiden  om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor.

Der ligger også vårt tilbakeblikk på det vi anser som støystatus for 2018.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2018

2. Orientering om budsjett 2019

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Andre saker nevnt i møteinnkallingen, som styret legger fram.

KONTINGENT 2019 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 5. mars 2019

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Vedtekter 20142014 226,50 kB
Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-02-11 10.19.01

Statsråd Iselin Nybø fikk jobben på vegne av klima- og miljøminister Ola Elvestuen å svare på spørsmål om støy i stortingets spørretime, og måtte innrømme at regjeringen hadde tatt pause i sin innsats mot støy.  

Støyåret 2018, slik Norsk forening mot støy ser det, brakte mange viktige erkjennelser om støy som forhåpentligvis kan bringe litt mer energi i samfunnets innsats for å redusere miljøforurensingen støy i Norge. Forskning gjør mer og mer tydelig at støy medfører betydelig helserisiko for dem som blir utsatt for vedvarende støy og at de som blir eksponert for slik forurensing har et rettmessig krav på at samfunnet står på for å eliminere denne forurensingen. I 2018 innrømmet regjeringen på spørsmål i stortingets spørretime at dens arbeid med å følge opp stortingets vedtatte nasjonale handlingsplan mot støy hadde stoppet opp. I den følgende oppsummeringen peke Støyforeningen på 5 sentrale forhold som understreker det kritiske i den norske innsatsen og ett punkt som - kanskje - kan gi grunn til litt optimisme. 

Publisert :15 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-02-13 14.31.23

Meld deg på til Støykonferansen, Oslo 26.mars  2019, kl 08.50 - 15.55. Arrangementet er i år endel av programmet til Europeisk miljøhovedstad 2019.  

Sted: Sal B, Oslo kongressenter, Youngstorget, Youngs gate 21, 0181 Oslo.

Påmelding til: post@stoyforeningen.no. Merk meldingen Konferanse.     

Gratis deltakelse. Påmelding av hensyn til servering.    

Les mer

Publisert :12 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-02-28 09.39.50

Lärm kostet - støy koster. Støy utgjør en betydelig samfunnskostnad. Sveitsiske miljømyndigheter har beregnet at veitrafikkstøy utgjør 17,5 % av trafikkens "eksternkostnader". I Norge settes andelen til 1,9 %.  

Støy er skadelig og påfører samfunnet kostnader. Anslaget av hvor mye støyen koster, varierer fra land til land. F.eks mener Sveits at støy utgjør 17,5 % av veitrafikkens totale eksternkostader. England enda høyere. Norske anslag er 1,9 % ! Kan det lave anslaget forklare den labre norske offentlige insatsen mot støy? Hvor dekkende er de norske beregningene for den virkelige kostnaden.

Publisert :08 mars 2019 | Kategori :
lydenibyen

Bymiljøetaten, Plan og bygningsetaten og Trond Maag (Urban Identity) blåser nytt liv i de gode, gamle lydvandringene. De skriver bl.a.

– For Oslo som miljøhovedstad er det viktig å håndtere negative lydkilder, f.eks. med støyreduserende tiltak som elbiler, støysvake veier, støyskjermer og sykkelveier. Men vel så viktig er det å se muligheter for å skape positive lydopplevelser. LYDEN I BYEN bidrar med å undersøke disse spørsmålene ved hjelp av guidede vandringer gjennom byens ulike lydmiljøer, der arkitekturens og designens betydning for byrommenes akustikk, forklares og drøftes.

Bymiljøetaten, Oslo kommune - Plan og bygningsetaten - Trond Maag, Urban Identity

Mer