news_arrow
Siste nyheter
Publisert :11 juli 2020 | Kategori :
regn-oslohosp

Norsk sommermonsun. Foto Pål Jensen

Norsk forening mot støy har sommerferie. E-post blir lest og besvart sporadisk. Vi høres igjen mandag 10. august☺

Publisert :05 mars 2019 | Kategori :
Skjermbilde 2019-03-05 22.21.41

(oppdatert 16.6)

På bakgrunn av koronapandemien og myndighetenes smitteregler ble opprinnelig berammet årsmøte utsatt.  Nå innkaller Støyforeningen til årsmøte tirsdag 18. august. Det tilrettelegges for digital deltakelse.

Ny årsmøtedato: 18. august.i Årsmøtet begynner kl. 18.00
Sted: Gamle festsal, Norsk forening mot støy, Oslo Hospital, Ekebergveien 1A, 0192 Oslo

Kollektivreisende: Trikk 18 eller 19 til holdeplass Oslo Hospital.

Årsberetning med revidert regnskap blir lagt ut på denne nettsiden  om kort tid.

Vedtektene for foreningen ligger som pdf-fil nedenfor.

Foreløpig årsberetning minus revidert regnskap og revisjonsberetning for 2019 ligger også som pdf-fil nedenfor. 

Årsmøtet holdes normalt hvert år innen utgangen av mars, etter innkalling fra styret minst 3 uker i forveien. På grunn av smittevernbestemmelsene for koronaviruset vedtok styret denne gang å utsette årsmøtet. På bakgrunn av vårt årsmøtes normale fremmøte og lempning i smittessituasjonen, anses det nå forsvarlig å gjennomføre møtet.
    Stemmerett har enhver som har betalt kontingent for sist forløpne år. Vedtak blir truffet med simpelt flertall, men ved vedtektsendringer kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Årsberetning og revidert regnskap 2019

2. Orientering om budsjett 2020

3. Valg av tillitsrepresentanter, herunder valgkomité og revisor

4. Styrets forslag til indeksregulere medlemskontingent for året 2021.

KONTINGENT 2020 ER SENDT UT TIL DEM SOM FORELØPIG IKKE HAR BETALT DEN.

Vel møtt!

Oslo, 27. mai 2020

For styret i Norsk forening mot støy

Ulf Winther

generalsekretær

Publisert :04 juni 2020 | Kategori :
Skjermbilde 2020-02-26 15.56.46

I vinter kom en ny forskningsrapport fra TØI om de såkalte eksternkostnader fra transport. Støy og konsekvenser av støy - deriblant en stor helseregning - er blant disse kostnadsfaktorene. Rapporten er bestilt av Samferdselsdepartementet, grunndataene er innhentet fra de norske infrastrukturetatene, mens TØI har gjort de samfunnsøkonomiske beregningene. Rapporten er kvalitetssikret av et internasjonalt forskerpanel, og er nå tilgjengelig på nettet.  Generelt anslår vi at den nye anslaget på hva støy koster samfunnet nå er 20-30 % høyere, men vi ser eksempler at støykostnader som tidligere var anslått til 0,5 - 1 % av transportens eksternkostnader, i bestemte situasjoner utgjør mer enn 50 % av disse kostnadene! Denne informasjonen bør helt klart få innflytelse på prioritering og tiltak i neste NTP. Vi håper at alle relevante politiske komiteer, også Stortingets transportkomité setter seg inn i rapporten.

Les mer og last ned rapporten

Publisert :04 juni 2020 | Kategori :
Skjermbilde 2020-05-29 10.27.24

Støyforeningen representert ved generalsekretær Ulf Winther (til v.) deltok med en orientering om støy fra vindkraftanlegg på ett av Motvind Norges ukentlige markeringer foran Stortinget. Her sammen med stortingsrepresentant Sylvi Listhaug, Frp, og generalsekretær Rune Haaland, Motvind Norge. Foto: Sven Brun.

Støyforeningen var bedt om å orientere om støyforurensing fra vindturbiner. Andre appellanter var denne dagen var bl.a stortingsrepresentant Sylvi Listhaug som har fremmet et hasteforslag om vindkraft, og generalsekretær Rune Haaland, Motvind Norge. Ulf Winther representerte Støyforeningen. Han omtalte blant annet en stor finsk vindkraftundersøkelse som offentliggjøres i juni, om hvorfor vi ikke kan overse infralyd, og hvorfor Miljødirektoratet bør gjøre veilederen M 128 mer vitenskapelig korrekt når det gjelder helsekonsekvenser av støy.

Les hele

Publisert :03 juni 2020 | Kategori :
Skjermbilde 2019-12-05 15.27.57

Skolebarn fra Norge og tre europeiske land i et ERASMUS samarbeidsprosjekt om støy besøkte norske myndigheter og opplevde norske offentlig unnvikenhet om støy. De besøkte også Norsk forening mot støy der de fikk snakke om prosjekttemaet sitt.   

Støyåret 2019 demonstrerte på mange måter de mangler som har preget norske myndigheters arbeid med støyforurensing, i særdeleshet den politiske unnfallenheten. Vi lar de internasjonale skolebarnas erfaring vise hvor pinlig tomt det er mht. politisk innsats mot støy. Men støyåret 2019 viser å mange måter hvor viktig det er å gjøre gode evalueringer og forsterke innsatsen for å redusere støy. Ikke bare med ord, men i konkret handling.

Les mer om støyåret 2019