Lover og forskrifter

Lover og forskrifter er juridisk bindende. Det gjelder f.eks. Naboloven (Grannelova), som fastslår at uturvande (unødvendig, utilbørlig) støy ikke er tillatt.

naboenjensen

Uturvande nabostøy er ikke tillatt. Tegning Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

NB! Hvis du mot formodning skulle finne en lenke som ikke funker, så er det fint om du sender oss en e-post.

Vern mot støy på arbeidsplassen

Grenseverdier for støy på arbeidsplassen finnes i Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). Den gjelder ikke for støyplagede naboer. Men også støyplagede naboer kan av og til ha nytte av den, for hvis den støyende naboen pålegges å dempe støyen, kan det også komme naboene til gode.

Arbeidstilsynets infoside om støy og helse.

Forurensningsforskriften

Forurensningsforskriften gjelder for innendørs støy fra følgende kilder utenfra: Vei, jernbane, sivile og militære flyplasser, industri, havner og terminaler. For enkelte andre typer støy gjelder lavere grenseverdier enn i denne forskriften. Den fastslår at hvis innendørs støy (med lukkede vinduer og ventiler) overstiger 35 dBA (gjennomsnitt), skal utbygger eller tiltakshaver (f.eks. Statens vegvesen hvis riksvei eller fylkesvei, kommunen for kommunale veier) kartlegge støynivået – og, hvis det overstiger 42 dBA, gjøre tiltak for å dempe støyen. Forskrifter sier ikke noe om hvilke tiltak som skal gjennomføres.

Folkehelseloven

Folkehelseloven, Lov om folkehelsearbeid (tidl. Kommunehelsetjenesteloven) sier at kommunene skal drive miljørettet helsevern (MHV), inkl. beskytte kommunens innbyggere mot helseskadelig støy. Dette hører inn under kommunens avdeling for miljørettet helsevern. Enkelte mindre kommuner har gått sammen om denne tjenesten. MHV bruker ofte grenseverdier i annet regelverk for å fastslå hvorvidt støyen er å betrakte som helseskadelig.

Oslos støyforskrift

Oslo er Norges eneste kommune og fylke med egen støyforskrift. Andre kommuner har full rett til å bruke forskriften når de gir konsesjon til f.eks. industribedrifter og skjenkesteder.

Naboloven (Grannelova)

Naboloven (Grannelova) kan brukes mot støy hvis støyen er å oppfatte som «uturvande», dvs. unødvendig i den forstand at støyansvarlig kan redusere støyen uten vesentlige ulemper.

naboenjensen

Uturvande nabostøy er ikke tillatt. Tegning Carl Barks. Copyright © Walt Disney Production.

Lov om helligdagsfred

Lov om helligdagsfred. Gjelder for støy på søn- og helligdager. § 3 sier at det «på helligdag fra kl 00 til kl 24…være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm.» Også denne loven vektlegger altså hvorvidt støyen er å oppfatte som unødvendig.

Kjøretøyforskriften

Kjøretøyforskrften: §24 stiller støykrav for biler og motorsykler.

Trafikkreglene

Trafikkreglene kan brukes mot unødig støyende former for kjøring. §16 presiserer at unødig støy fra motorkjøretøy skal unngås: «§ 16. Forstyrrende kjøring og unødig støy m.m.1. I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.»

burnout2

Unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass er ikke tillatt. Ill. Hotrodding

Produktkontrolloven

Produktkontrolloven sier bl.a.«§ 1. Lovens formål       Denne lov har til formål å:….b) forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende,

Kjøpsloven og Lov om forbrukerkjøp

Disse har mye til felles, men Kjøpsloven gjelder for alle kjøp, mens Lov om forbrukerkjøp bare gjelder for privatpersoner, ikke bedrifter. Lovene kan brukes hvis du har kjøpt et produkt, f.eks. en varmepumpe, som støyer mer enn det som er oppgitt i spesifikasjonene, og det ikke er din feil (det siste kan være tilfelle hvis du har montert pumpen selv, og ikke gjort det forskriftsmessig). Merk at oppgitte støynivåer vanligvis er frittfeltverdier, målt på 1 m hold (for bl.a. store skipsmotorer oppgis ofte støy på 7 m hold). Hvis støykilden står f.eks. inntil en vegg, vil målt støy overstige frittfeltverdier pga. refleksjoner. Her finner du mer om beregning av dette for varmepumper, men beregningene kan også brukes for andre punktformede støykilder.

Kjøpsloven sier bl.a.:

« § 18. Opplysning om egenskaper eller bruk. (1) Reglene om mangler gjelder også når tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.» Spesifikasjonene oppgir som regel frittfeltverdier 1 m fra støykilden. Hvis støykilden står f.eks. i et hjørne, vil refleksjoner gjøre at støyen overstiger den som er oppgitt i spesifikasjonene.

Hvis støynivå ikke er spesifisert, kan det være et skjønnsspørsmål hvorvidt gjenstanden støyer mer enn den skal. Et trenet øre (noen ganger også et utrenet) kan ofte høre hvorvidt også lydbildet er unormalt. Hvis en vifte f.eks. hviner, knurrer eller snerrer, kan det skyldes at den er slitt, dårlig vedlikeholdt eller ikke korrekt avbalansert.

Støy fra fritidsbåter

For fritidsbåter finnes støygrenser i :Forskrift om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv.

Støykrav i Forskrift om maskiner

Forskriften gjelder for maskiner og motorredskap beregnet på utendørs bruk (unntatt motorkjøretøy som omfattes av veitrafikklovgivningen, båter/skip, militærutstyr, våpen m.m.).

For noen maskiner gjelder støygrenser

Spesifikke støygrenser gjelder bl.a. for motorgressklippere, gresstrimmere, håndbetjente betongbrekkere, kompressorer og en del større maskiner (som gravemaskiner, trånkraner).

Krav om støymerking

Mange maskiner og former for utstyr skal støymerkes – også en del utstyr hvor støykrav ikke gjelder:

  • Betongbiler, renovasjonsbiler, slamsugere, fliskverner m.m.
  • Motorredskap som motorgressklippere, motorsager, løvblåsere og selvgående snøfresere uten tilbehør.

Alkoholloven

Alkoholloven kan brukes hvis sjenerende fylleskrål eller støy fra skjenkested har sammenheng med skjenking av mindreårige (under 18), skjenking av åpenbart berusede personer (overskjenking) eller skjenking før eller etter lovlig skjenketid.

Byggteknisk forskrift

Byggteknisk forskrift omhandler også støy i bygninger: Den sier bl.a.: «§ 13-9. Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder (1) Bygningstekniske installasjoner skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde, i rom for varig opphold i annen bygning og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek. (2) Byggverk skal, med hensyn på støy fra utendørs kilder, plasseres, prosjekteres, og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og på uteoppholdareal avsatt for rekreasjon og lek. Dette gjelder også støy fra strukturlydkilder.»

Grenseverdiene for tillatt støy og vibrasjoner finnes i to dokumenter fra Norsk Standard:

Norsk Standard NS 8175: Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper. Den har grenseverdier for bl.a. etterklang, støy fra tekniske installasjoner - og minstekrav for isolasjon mot luftstøy og trinnlyd.

Norsk Standard NS 8176: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker.

NS-ene opererer med fire lydklasser og vibrasjonsskalaer, A-D, hvor A er best. Lydklasse C og Vibrasjonsklasse C tilsvarer minstekravene for å oppfylle Byggteknisk forskrift. For eldre bygninger kan NS-ene brukes veiledende. .

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag sier bl.a.

Ǥ 3. (forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag).

I utmark og vassdrag er motorferdsel ikke tillatt med mindre annet følger av denne lov eller vedtak med hjemmel i loven.»

§4 gir imidlertid en del unntak.

Husleieloven

Husleieloven  sier:

« § 5-2.Ro og orden

Er ikke annet avtalt, plikter utleieren i leietiden å opprettholde vanlig ro og orden i eiendommen. Leieren plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden.»

Hvis det står i husordensreglene at det skal være stille kl 22.00 på kvelden, så er dette altså juridisk bindende.

Straffeloven

§ 181. Den som ved slagsmål, støy eller annen utilbørlig atferd forstyrrer

a) den alminnelige fred og orden,

b) den lovlige ferdsel,

c) omgivelsenes nattero eller

d) omgivelsene på et sted hvor han uberettiget forblir tross pålegg om å fjerne seg,
straffes med bøter eller fengsel inntil to måneder.

På samme måte straffes den som i selvforskyldt rus forulemper eller volder fare for andre.
Medvirkning straffes på samme måte.

Husordensregler

Disse er juridisk bindende. De kan inneholde f.eks.:

  • Et alminnelig krav av typen «ro etter kl. 22».
  • Uttrykkelige forbud mot spesifiserte former for støyende virksomhet, evt. i visse tidsrom, f.eks. «Ingen bruk av vaskeri etter kl. 22» eller «Ingen musikkøvelser etter kl. 21».

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan