Norsk Standard, støy og vibrasjoner

Standard Norge selger en rekke Norsk Standard-skrifter som gjelder støy og vibrasjoner. De fornyes og ajourføres med ujevne mellomrom. Årstallet etter nummeret på NS-en angir når den sist ble ajourført. Nedenfor finner du litt info om et utvalg.

Norsk Standard stiller krav for å redusere støy og vibrasjoner

ns8175

Norsk Standard NS 8175:2012 – Lydforhold i bygninger.

Lydforholdene i bygninger angår oss alle, enten vi er fagfolk eller privatpersoner. Vi bor, sover og arbeider i bygninger som har mer eller mindre tilfredsstillende lydisolasjon og støynivå. Mange av oss tenker ikke over dette før støyen eller lydnivået fra omgivelsene begynner å plage oss eller når bygningen på en eller annen måte ikke fungerer godt nok lydmessig.
    Norsk Standard NS 8175 - Lydforhold i bygninger - lydklasser for ulike bygningstyper utkom første gang i 1997, med reviderte utgaver i 2005, 2008 og 2012. Generelt gjelder den utgaven av NS 8175 som var aktuell da bygget ble godkjent, oppført eller ev. sist ble rehabilitert. For tekniske installasjoner gjelder grenseverdiene som var aktuelle da de ble installert. For perioden 1949-96 finnes lydkravene i Byggforskriften eller Byggteknisk forskrift. I perioden 1924.48 fantes lydkrav bare i Oslo.

     For f.eks. en ny varmepumpe gjelder altså dagens krav til både utendørs og innendørs støy uansett bygningens årgang. Standarden har ikke tilbakevirkende kraft, men de nye kravene kan brukes veiledende for eldre bygninger.

     Standarden inndeler bygninger i lydklassene A-D, hvor A er best mens lydklasse C tilsvarer minstekravene.  

   

Standarden gjennomgikk en hovedrevisjon i 2008 (NS 8175:2008), parallelt med veiledningen til byggteknisk forskrift (TEK). Medvirkende årsaker til revisjon av NS 8175 var bl.a. forskriftskrav om tilgjengelighet for alle og uklarheter i forhold til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 Revisjonen ble utført av Standard Norges komité for akustikk i samarbeid med Statens bygningstekniske etat (BE) og Statens forurensingstilsyn (SFT, nå Miljødirektoratet). Ytterligere revisjon ble gjort i 2012. Bl.a. ble kriteriene for støy fra tekniske installasjoner noe endret. Også T-1442 gjennomgikk en mindre revisjon det året (og enda en i 2016, men da bare for skytestøy).

     Standarden ble endret for å imøtekomme krav om universell utforming (tilgjenglighet for alle) spesielt i skoler og barnehager. Etterklangstider som tidligere gjaldt for rom for personer med nedsatt syn og hørsel, er gjort gjeldende for alle. Problemer med åpne skole- og kontorlandskap har vært et viktig tema i dagspressen. Standarden gir generelle grenseverdier for etterklangstid i skolelandskaper.

        Standarden (heretter NS) gjelder for boliger, skoler o.a. undervisningsrom, barnehager, sykehus/pleieinstitusjoner, overnattingssteder, kontorer og støyende arbeidslokaler.

Pr. 2018 koster NS 8175 kr 597 + mva. Medlemmer av Norsk forening mot støy kan komme innom kontoret vårt og lese i vårt eksemplar. Dette må avtales på forhånd. Vi kan ikke ta kopier av dette dokumentet eller deler av det. 

     

OBS! Minstekravene er ingen garanti mot støyplager. Ofte vil inntil ca. 20 % plages av støy i en bygning med lydklasse C - for trinnlyd i trehus kanskje nærmere 40 %.

     

Norsk Standard NS 8176:2005 - vibrasjoner og støt

Norsk Standard NS 8176:2005 - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker. Merk at vanlige støymålere ikke egner seg til å måle vibrasjoner, men vibrasjonsmålere finnes.

Andre standarder som angår støy eller vibrasjoner

NS 8178:2014, Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse,

Støy- og vibrasjonsmåling i arbeidsmiljø.

NS-EN ISO 10052:2004: Akustikk - Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner - Forenklet metode (ISO 10052:2004).

Merk at nettadresser stadig skifter. Standard Norge her.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan