Retningslinjer og veiledere

Disse er normalt ikke juridisk bindende (med unntak som er nevnt nedenfor). Vilkårene i en konsesjon er imidlertid juridisk bindende. Det gjelder også f.eks. støygrensene ved en utbygging eller en konsert. Disse tilsvarer ofte anbefalingene i veilederne og retningslinjene. En kommune har også full adgang til å stille strengere krav enn de som fremgår av retningslinjer og veiledere.

Soneinndeling1Komprimert

Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442

Retningslinjen, T-1442, er et nøkkeldokument i forbindelse med en rekke former for støy. Den baserer seg i hovedsak på frittfeltverdier. Dette er støy målt utendørs, vanligvis foran yttervegg med måleren rettet mot støykilden, og foran et åpent vindu (for å unngå refleksjoner). Bl.a. Jernbaneverket og Statens vegvesen bruker T-1442 ved større utbygginger. Ellers er den juridisk bindende bare hvis:

  • Den aktuelle støyfølsomme bebyggelse og/eller anlegget (vei, flyplass, skytebane osv.) er fra 2005 eller nyere
  • Kommunen har tatt opp T-1442 i arealdelplanen.

I konsesjonsvilkårene til f.eks. et industrianlegg eller en konsert har kommunen full adgang til å stille strengere støykrav enn dem som fremgår av T-1442. Retningslinjen er nylig revidert, og forrige utgave sa uttrykkelig:

«En del personer kan være plaget av støy også utenfor gul sone. Retningslinjene angir grenser hvor inntil 10 % av befolkningen fremdeles vil kunne være sterkt plaget av støy.»

Helsedirektoratets veileder for musikkanlegg og helse

Denne veilederen gjelder for konserter og brukes også av kinoer. Denne formen for støy dekkes ikke av T-1442. Veilederen setter støygrenser som tilsvarer grenseverdiene i Arbeidsmiljølovens støyforskrift. Hvis en konsertarrangør får konsesjon under forutsetning at den holder seg under støygrensene i veilederen, er disse grensene juridisk bindende for arrangementet.

Ballbinger og andre nærmiljøanlegg

For slike anlegg brukes Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg fra Helsedirektoratet.

   

Standarder for måling av støy

Standard Norge har utgitt en rekke standarder med prosedyrer for måling av støy fra veitrafikk, fly, tog, industri, tekniske installasjopner osv. Disse standardene er ikke juridisk bindende, og f.eks. miljørettet helsevern har full anledning til å kreve støytiltak uten ved hjelp av slike målinger. Ved betydelige avvik (støyen er betydelig høyere eller betydelig lavere enn grenseverdiene) kan enklere målinger være tilstrekkelig.

     Som regel anbefaler vi sterkt at støymålinger som skal brukes i retten blir utført etter vedkommende standard, og at det fremgår av støyrapporten at standarden er fulgt. Norsk forening mot støy kan måle støy fra veitrafikk, tog og tekniske installasjoner etter standardisert prosedyre. Derimot kan vi ikke måle trinnlyd, luftlydisolasjon eller flystøy etter standardisert metode.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan