Støykart
Utsnitt støykart Oslo

Støysonekart

Dette er kart over støysoner og er det vi vanligvis forstår med støykart. Støysonene ligner på høydekotene på et vanlig (topografisk) kart. De fleste støykart lages i henhold til grensene for Gul sone og Rød sone i Miljøverndepartemenets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442. De bygger som regel på beregninger etter f.eks. dagens trafikkmengde, eller (støyvarselskart) trafikkprognoser for f.eks. 2025 En del støy varierer mye med føre (bilstøy øker på våt veibane og reduseres på snøføre osv.) og atmosfæriske forhold (vind, temperaturvariasjoner i ulike luftskikt osv.). Ved veitrafikkstøy er kartene basert på støyen ved tørt sommerføre, vindstille eller lett vind fra støykilden - og forutsatt at kjørefarten = fartsgrensen.

Støyregelverket, f.eks. Forurensningsloven, T-1442 og EUs støydirektiv, krever at visse typer støy skal kartlegges. Støykart brukes først og fremst for støy som spres over store områder, dvs. virksomheter med stort akustisk fotavtrykk. Støykart finnes ofte for følgende typer støy:

  • Veitrafikk, dvs. langs veier og gater. De lages av Statens vegvesen og er basert på «gjennomsnittlig» veidekke, føre osv., og på at kjørefarten = fartsgrensen.
  • Flytrafikk, dvs. rundt flyplasser
  • Jernbaner og T-baner
  • Industrianlegg, havner og terminaler
  • Motorsportsbaner
  • Skytebaner
  • Vindturbinparker

Støykart brukes også for å kartlegge støy på arbeidsplassen, eller f.eks. rundt høyttalerne under en konsert. Men det er fullt mulig å lage støykart også for andre typer støy.

støykart-arb

Kartlegging av støy på en arbeidsplass. Etter Støyforeningens brosjyre Stopp støyen! Hvordan bekjempe støy på arbeidsplassen

Støykart for Oslo (under Miljøstatus)

Statens vegvesens støyvarselskart generelt

Støyvarselskart for Oslo

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan