Støyplaget? Neste skritt er å måle lydnivået med en støymåler. Målingen hjelper deg til å beskrive den støysituasjonen som plager deg. Det gir deg en status og muligheten for en mer konkret beskrivelse av støysituasjonen dersom du ønsker å gå videre med saken. Som medlem i Støyforeningen kan du gratis låne vår støymåler. Den kan gi holdepunkter dersom du vurderer å leie inn fagfolk i akustikk for å utrede støyplagen. Når du bestiller et lån, setter vi deg på liste og ringer når måleren er ledig. Vi kan også foreta en støymåling.

   

Vårt utstyr

Vi har en Klasse-1- måler (som vi for tiden bruker nesten daglig og derfor dessverre ikke kan låne ut) og én avansert og én enkel Klasse-2-måler. Klasse 1-målere har et avvik på inntil ±1,4 dBA, mens Klasse-2-målere har et avvik på inntil ±1,9 dBA. Den mest avanserte, en Rion NL-42, er utstyrt som en Klasse-1-måler, men avviket kan altså være litt større. Den kan måle de fleste typer støy som er aktuelle i regelverket:

LAeq, gjennomsnittsstøy.

LCeq, gjennomsnitt, men i dBC. Høy dBC tyder på mye lavfrekvent støy (basslyd).

LAFmax, maksgrense (støytopp med innstilling Fast) for de fleste typer støy.

LCFmax, som LAFmax, men i dBC.

Utlånsmålerne kan ikke måle LASmax (støytopp med innstilling Slow, brukes for flystøy), LAImax (impulse, brukes for skytebaner fra før 2016) og LCpeak (spissbelastning, brukes for støy på arbeidsplassen, vesentlig for å kartlegge fare for akutte hørselsskader). Den enkle Klasse-2-måleren kan brukes til enkle målinger og dokumentere støy over ca. 36 dBA. Den egner seg ikke til å måle svak støy, f.eks. innendørs støy fra naboens varmepumpe (unntatt hvis denne støyen er godt over grenseverdiene).

     Målerene til utlån har ikke frekvensanalyse eller infralyd, men stor differanse dBC - dBA (18-20 enheter og mer) tyder gjerne på mye lavfrekvent støy. Støy med mye lavfrekvent lyd har ofte også mye infralyd.

Se ellers tabell for egenskaper. Tabellen gjengir de funksjonen vi har testet og funnet tilfredsstillende.

støymålere-våre

Måleren hentes og leveres her i Ekebergvn. 1A, da vi dessverre ikke har kapasitet til å sende måleren i posten.

Du kan ta trikken til døren (Oslo Hospital). Vi garanterer også gode parkeringsmuligheter hvis du kommer med sykkel. Gå til inngangen nærmest trikken, og bruk ringepanelet.

 Ta med:

  • 500 kr kontant i depositum, som tilbakebetales når måleren innleveres.
  • Kvittering for betalt kontingent.

Låntager er ansvarlig for apparatet i låneperioden. Låntager er erstatningspliktig ved skader på eller tap av apparatet.

Lånetid to dager. Overtid medfører gebyr på 100 kr pr. dag.  

    

Kjøpe egen måler (eller leie)?

Støymålere koster fra noen få hundrelapper og oppover; noen øvre grense finnes knapt. Det er derfor ikke lett å finne frem i jungelen. Dessverre kjenner vi ikke til noen standard lydgenerator, som f.eks. gir 60 dBA på 1 m hold – og om en slik hadde eksistert, ville lydnivået likevel avhenge av refleksjoner osv. Derfior er det heller ikke lett å teste en støymåler i f.eks. en butikk. Ikke rart vi ofte blir spurt om hva slags støymålere vi anbefaler!

     I tillegg til kjøp kan støymålere også leies.

Dette bør måleren kunne måle

Kan måleren måle følgende parametere, dekkes de fleste former for støy som har grenseverdier i norsk regelverk:

Kan måleren måle følgende parametere, dekkes de fleste former for støy som har grenseverdier i norsk regelverk:

LAeq (gjennomsnitt, målt i desibel-A.

LAFmax (maksverdi, med innstilling Fast = høyeste støy innen en periode på 1/8 sekund i måleperioden)

LAE: Støydose (samlet støy) i måleperioden.

LCE, samme, men i dBC,

LCeq, gjennomsnitt, i desibel-C. Høy dBC tyder gjerne på mye lavfrekvent støy.

dBA-område: Helst 20–130, men støymålere med måleområde med nedre grense <30 dBA er gjerne svært kostbare. Det vanlige er 30–130. Dette er utilstrekkelig for å måle svak støy. Jf. egenstøy nedenfor.

For enkelhets skyld har vi inndelt støymålerne som følger:

Klasse-1- (Type-1)

Disse er godkjent som Klasse-1-målere etter IEC 61672-1-standarden. Ved støymålinger etter standardisert metode (Standard Norge har utgitt en rekke standarder for måling av ulike former for støy) brukes Klasse-1-målere. De har en usikkerhet på maks ±1,4 dBA. De kan brukes til å måle alle former for hørbar luftstøy og alle former for støy som er aktuelle i norsk regelverk iallfall ned til 20 dBA. Et unntak er enkelte Klasse-1-målere som ikke er godkjent til å måle svakere støy enn 25 eller 30dBA.

De fleste Klasse-1-målere kan lagre gjennomsnitt og maksverdier, og kobles til PC.

 

Noen Klasse-1-målere kan også (ev. som ekstrautstyr):

  • Ta opp lyd.
  • Måle etterklang.
  • Brukes til frekvensanalyse.
  • Dokumentere infralyd.
  • Måle LASmax (Slow, brukes i regelverket for flystøy).
  • Måle LCpeak (spissbelastning, som brukes for å kartlegge støy på arbeidsplasser og andre steder med fare for akutt hørselsskade.

Klasse-1-målerne koster 15 000 kr og mer.

   

Avanserte Klasse-2-målere

Disse er godkjent som Klasse-2-målere etter IEC 61672-1-standarden. De har en usikkerhet på maks ±1,9 dBA (som er maksgrense for Klasse-2-målere), men ofte bedre (f.eks. ±1,4 eller ±1,5 dBA. De er ofte mer følsomme enn enkle Klasse-2-målere og kan i så fall også brukes til å måle svakere støy. De leveres gjerne av produsenter som også lager Klasse-1-målere og har ofte utstyr og funksjonalitet som disse. De koster 5–6000 kr eller mer. Vår Rion-42 er en avansert Klasse-2-måler.

     

Enkle Klasse-2-målere

Disse er godkjent som Klasse-2-målere etter IEC 61672-1-standarden. De har en usikkerhet på maks ±1,9 dBA. Funksjonaliteten er begrenset, men de kan som regel måle dBA, dBC, gjennomsnitt, LAFmax og LCFmax. De kan som regel ikke kobles til PC eller måle spissbelastninger (LCpeak og LApeak). Vår erfaring med tre slike målere (som ikke nødvendigvis gjelder alle) er at de gir en brukbar indikasjon av støynivåer ned til ca. 36 dBA, men at de ikke er å stole på ved måling av svakere støy. De egner seg derfor (stadig etter våre erfaringer) ikke til å måle innendørs støy fra veitrafikk, varmepumper osv. – unntatt hvis støyen er betydelig over anbefalte grenseverdier.

Disse målerne har gjerne to kjennetegn:

  • De koster fra noen hundrelapper.
  • Prisen er som regel oppgitt i annonsene.
støymålere

Støymålere (lydmålere) finnes i alle prisklasser. Skal du kjøpe, bør du sjekke at de tilfredsstiller kravene til Klasse-2 (Class-2, Type-2). De har et varierende utvalg tilleggsfunksjoner (f.eks. PC-tilkobling) og tilleggsutstyr.

   

Halvavanserte Klasse-2-målere

Disse er godkjent som Klasse-2-målere etter IEC 61672-1-standarden. De har en usikkerhet på maks ±1,9 dBA. I pris og egenskaper ligger de mellom de enkle og de avanserte Klasse-2-målerne.

  

Dosimetere

dosimeter

Dosimetere brukes særlig for å kartlegge støydoser på arbeidsplassene.

Dette er gjerne kjegleformede, små støymålere som brukerne har rundt halsen eller annet egnet sted på kroppen. De brukes for å kartlegge støydose (LAE), dvs. samlet støy, i løpet av f.eks. en arbeidsdag, eller en øvingstime for et korps. Du trenger i tillegg en sentralenhet, som kan brukes til å styre flere dosimetere. Du må sjekke at dosimeteret tilfredsstiller Klasse-2 eller (helst) Klasse-1.

     I prinsippet kan enhver støymåler brukes som dosimeter hvis den (som de fleste) kan måle LAE. Støydosen kan også beregnes hvis gjennomsnitt (LAeq24h) og måleperiodens lengde er kjent.

Dosimetere egner seg bare hvis støyen som skal kartlegges er minst 10 dBA kraftigere enn bakgrunnsstøyen.

Ikke godkjente støymålere

Dette er en blandet forsamling billige målere og apper til mobiltelefoner. Noen av dem gir brukbare resultater hvis de kalibreres mot en avansert måler, helst en Klasse-1-måler. Jeg har selv siden 2005 brukt en analog måler med viser, med resultater innenfor en feilmargin på 2 dBA, kalibrert mot en Klasse-1-måler. Jeg anbefaler likevel ikke kjøp av en ikke-godkjent måler. Vi har fått avvik på 10–12 dBA både mellom forskjellige apper på samme mobil, og samme app på ulike generasjoner av mobiler fra samme produsent.

Trafikklys, skriketroll osv.

Slike støymålere brukes i bl.a. barnehager og diskoteker. Trafikklysene lyser grønt for akseptabelt lydnivå, gult for støy på grensen, og rødt ved for mye støy. For små barn er trafikklys og skriketroll naturligvis mer begripelig enn tall på en skjerm. Trafikklysene kan ofte innstilles av brukeren.

Om kalibrering

Støymålere må på en eller annen måte kalibreres. Ved profesjonell måling kalibreres måleren før og etter målingene. Det gjelder også våre støymålinger. Hos oss er ev. avvik beskrevet i rapporten, og måleresultatene blir korrigert etter dette avviket. Enkelte målere har innebygget kalibrering. De mer avanserte bruker som som regel en ekstern kalibrering. En klasse-1-måler krever en Klasse-1-kalibrator, mens enkelte Klasse-2-måler også kan kalibreres med en Klasse-1-kalibrator tilpasset Klasse-1-måleren i samme serie. Mobilapper kan kalibreres mot en godkjent måler, men usikkerheten er fortsatt større enn for godkjente målere.

Alle støymålere har egenstøy

egenstøy

Mange støymålere har et oppgitt måleområde på 30–130 dBA (jf. bruksanvisningen), Da er egenstøyen antagelig rundt 30 dBA, men er av og til lavere enn nedre grense for oppgitt måleområde.
Du får en indikasjon av egenstøyen ved å måle på et stille sted. Du bør være alene i rommet, stå helt stille, og helst holde pusten.

Klasse-2-målere har en usikkerhet på ±1,9 dBA eller litt mindre (jf. bruksanvisningen). Dette gjelder også hvis du måler egenstøyen på et stille sted. For resultater med en rimelig grad av sikkerhet bør målt støy være minst 6 dBA over egenstøyen. 

Egenstøy i dBC oppgis sjelden. Du kan få en indikasjon ved å måle på et stille sted, men dette er litt skummelt: Høreterskelen for lavfrekvent støy er temmelig høy, så dBC-støyen kan være ganske høy selv om du ikke hører særlig støy. Men egebnstøyen i dBC er iallfall neppe høyere enn måleresultat viser.

Lenke for videregående.

Kontaktinformasjon:

Norsk forening mot støy

Ekebergveien 1A (Oslo Hospital)

0192 Oslo

Tel: +47 22 87 04 20

e-post: paal@stoyforeningen.no

NB! Norsk forening mot støy kan også foreta støymålinger. Dette er ment som et lavterskeltilbud for støyplagede medlemmer, men vi måler og beregner også støy for bedrifter, utbyggere osv.

Her finner du mer om denne tjenesten.

Kan måleren måle følgende parametere, dekkes de fleste former for støy som har grenseverdier i norsk regelverk:

LAeq (gjennomsnitt, målt i desibel-A.

LAFmax (maksverdi, med innstilling Fast = høyeste støy innen en periode på 1/8 sekund i måleperioden)

LAE: Støydose (samlet støy) i måleperioden.

LCE, samme, men i dBC,

LCeq, gjennomsnitt, i desibel-C. Høy dBC tyder gjerne på mye lavfrekvent støy.

dBA-område: Helst 20–130, men støymålere med måleområde med nedre grense <30 dBA er gjerne svært kostbare. Det vanlige er 30–130. Dette er utilstrekkelig for å måle svak støy. Jf. egenstøy nedenfor.