Nyheter
Støyåret 2016 - fra vondt til verre
Oppdatert : 27 april 2017
Skjermbilde 2017-03-08 kl. 07.53.39

Kombinasjonen av ingen synlig ambisjon om å redusere veistøy og boligpolitikk gjør at antall støyplagede vokser langt mer enn trafikken. Vi trenger skjerpet bruk av T-1442.   

I et oppsummerende tilbakeblikk på 2016 finner vi mange flere negative enn positive trekk som påvirket støysituasjonen i Norge.  2. desember publiserte statistisk sentralbyrå (SSB) oppdaterte beregninger for antall støyplagete i Norge. Tallet har økt til nesten 2 millioner, av en befolkning på 5,25 mill.!  Veksten i antall støyplagete utgjør ca 60% siden den gang Stortinget vedtok å redusere antall støyplagete, med et mål for reduksjon som i dag er nedjustert til 10 %. Trafikken har i samme periode vokst 34%, mindre enn veksten i antall støyplagete . Trist å observere den politiske passiviteten, skriver Norsk forening mot støy i sin årsmelding. 

Ålesund: Vegvesenet fasadeisolerte et hus
Oppdatert : 16 aug 2017
vegvesen-fasadeiso

Britt Sorte i Ålesund bor rett ved den store innfartsveien. Men nå har hun fått fasadesiolert huset sitt, melder NRK Møre og Romsdal. Så nå er det stille i stuen – så lenge vinduet er igjen. Siden 2012 har vegvesenet brukt ca. 20 mill. kr på støytiltak i fylket. Støy er subjektivt, sier senioringeniør Torunn Moltumyr i Statens vegvesen til NRK. Nærmere 2 mill. mennesker i Norge er plaget av veitrafikkstøy, ikke 1,4 mill. som vegvesenet selv skriver. Og det skyldes ikke at støyen er blitt mer subjektiv de siste årene.

     Men det forhindrer ikke at Norsk forening mot støy herved gratulerer Britt Sorte i Ålesund med vellykket fasadeisolering. Når vegvesenet nå altså har fasadeisolert et hus i Ålesund, er det etter en forskrift (Forurensningsforskriften) vedtatt av politikerne på Stortinget. Og hvis du selv plages av støy, kan du i disse valgkamptider se i partiprogrammene hva partiene sier om støy og fasadeisolering.

            Mer

Mer om helikopterstøy
Oppdatert : 15 aug 2017
heli-begge2

AW169, som politiet har bestit tre av, støyer også til dels betydelig mer enn Airbus H145, som også var med i anbudsrunden. H145 etterfølger EC135, som politiet bruker i dag. En økning på 3 dB tilsvarer en dobling av støynivået, mens 5 dB økning tilsvarer tre ganger så mye støy. Foto Wikipedia.

Vi har sett at de nye politihelikoptrene vil støye betydelig mer enn dagens ved overflyvning. Men de støyer også til dels betydelig mer enn en konkuurrent i anbudsrunden, Airbus H145. Dette er etterfølgeren til EC135 og har som denne en fenestron (sylinder rund halerotoren, mens AW169 mangler denne.

Kilder:
For AW169  
For H145T2

Hva er et stille område?
Oppdatert : 15 aug 2017
io

I et stille område kan du kanskje høre raslingen fra vingene når hannen av dagpåfugløyet flyr forbi. Foto Pål Jensen

Hva er et stille område?
Tilgangen på grønne og stille områder er viktig for helsen – og blir stadig viktigere. Men hva er et stille område? Miljøverndepartementets støyretningslinjen , T-1442, sier f.eks.: «I større upåvirkede naturområder, som for eksempel nasjonalparker, naturområder i fjellet og kjerneområder i bymarker er all hørbar fremmed lyd i prinsippet uønsket.» For andre stille områder har den anbefalte grenseverdier, noe avhengig av støykilde og typen område. Våre sørvenske venner i Ljudmilöcentrum ved universitetet i Lund har 26. september et seminar om nettopp stille områder. Mer.

Norske og internasjonale foredragsholdere på Støykonferansen 2017
Oppdatert : 14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-14 05.12.29

Digitalt til stede, Forskningsjef Mette Sørensen, Det danske kreftregisteret, redegjorde via Skype for de nyeste funnene som knytter trafikkstøy sterkere sammen med økt risiko for flere former for kreft. 

80 deltakere på Støykonferansen 2017 fikk et variert program med internasjonalt ledende fagpersoner såvel som viktige norske samfunnsaktører. Styremedlem Kristin Sandaker åpnet konferansen. Forskningssjef Mette Sørensen, orienterte fra  København via Skype om forskning som leverte ytterligere indikasjoner på sammenheng mellom støy og alvorlig sykdom. Programdirektør for WHOs evaluering av de europeiske støyregelverket, dr. Dorota Jarosinska,  presenterte WHOs foreløpige konklusjoner og det videre arbeidet med å fastsette nye europeiske støyretningslinjer. Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fortalte om grunnlovsforslaget som skal sikre retten til sunne lydmiljøer som en del av allemannsretten. Trond Maag, ledende europeisk soundscape spesialist tok oss på lydvandring i Oslo. Forsamlingen fikk også kjenne på spørsmålet om det var relevant å anlegge sak mot myndighetene for å sikre at retten til sunne lydmiljøer blir tatt vare på.

Stille om støy i partienes valgprogram 2017!!!
Oppdatert : 14 aug 2017
Skjermbilde 2017-05-16 14.59.42

Fornektelse? Berøringsangst? Ikke se, ikke høre, ikke snakke om støy - det er med noen få  unntak hovedtrekket ved partienes valgprogram. (foto: Wikimeda Commons)

Om du tror at de politiske partiene bryr seg om støyproblemet så tar du kanskje feil. I hvert fall om vi skal dømme etter de politiske valgprogrammene. Trass i at det er veldokumentert at vårt samfunn har massive støyutfordringer, 2 millioner nordmenn er støyplaget (jfr. SSB i des. 16) og bor i et så støyende område at det på sikt kan skade helsen, forkorte levealder og  svekke barns kognitive evner og redusere deres livsutsikter. Støy er den miljøforurensning som plager flest mennesker! 
      Det hører med til allmennretten å ha luft og omgivelser uten støy og annen forurensning. Men den politiske fortrengning preger partiprogrammene. Vi har sett på programmene til ni partier. Kun tre nevner støy! På tilsammen 1014 programsider nevnes ordet klima ca 800 ganger, mens støy nevnes til sammen 8 ganger, av kun tre partier. Vil du vite hvilke tre partier som bryr seg om støy? 

Lærerike glimt fra den europiske støykonferansen
Oppdatert : 14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-09 22.03.24

"Støy gjør så mye skade på helse og samfunn at 1 euro investert i støytiltak gir 29 euro i samfunnsgevinst", uttalte EUs generaldirektør for miljø, Daniel Calleja på fagkonferansen "Noise in Europe" der  Europas samlede ekspertise møtte de europeiske mymdighetene for å drøfte støyutfordringene. Han fikk sterk støtte fra EUs generaldirektør for helse, John Ryan som også advarte om at  helsekonksekvensene av støy ville bli en stadig større byrde for helsevesenets økonomi og kapasitet. 

Foreldet trafikksikkerhetsmelding
Oppdatert : 14 aug 2017
Skjermbilde 2017-08-14 02.42.03

Den største faren ved biltrafikk kommer gjennom luften i form av helsefarlig luftforurensing og støyforurensing. En melding om sikkerhet fra trafikk bør også behandle at veitrafikk utgjør vår største permanente helserisiko.

Norge har en utfordring med helsefarlig støy! Snart 2 millioner nordmenn bor i områder med mer enn 55 dBA. Det aller meste av støyen kommer fra veitrafikken! For dem som bor i gul støysone eller det som verre er, betyr støyen at de utsettes for en risiko for et kortere livsløp (premature death) på grunn av støy. 70-80 % av Oslos befolkning bor i et slikt miljø. Totalt er det ca 2 millioner mennesker i Norge som eksponeres for den helserisikoen som støyforurensing medfører. Siden det er så godt dokumentert at støy kan forkorte livet, er det umulig å behandle temaet sikkerhet fra trafikk uten å drøfte den permanente folkehelserisiko trafikken representerer i tillegg til trafikkulykker.  Denne forurensingen  påfører menneske en slitasje som medfører mer sykdom og død enn den direkte konsekvensen av trafikkulykker.  Derfor ba Støyforeningen Transportkomiteen bestille en melding og en plan for å redusere skadene av forurensing fra vei.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan