Andre forkortelser og forklaringer

Beltemotorsykkel = snøscooter

END EUs støydirektiv, Directive 2002/49/EC

HOD Helse- og omsorgsdepartementet

JBV Jernbaneverket, Nå Bane NOR

KLD Klima- oh miljødepartementet

Klif Klima- og forurensningsdirektoratet, nå del av Miljødirektoratet.

KU Konsekvensutredning

ku-bilde

Eksempel på konsekvensutredning. Kilde: Asplan Viak.

KS1 (KvalitetsSikring1), ekstern sikring av KVU.

KVU Konseptvalgutredning, faglig statlig utredning i tidlig fase for store prosjekter, strekninger og for transportsystem i byområde.

M-128, veileder til T-1442; inneholder mye nyttig info om mange typer støy

NFMS Norsk forening mot støy

NKA Nytte-/kostnadsanalyser, systematiske forsøk på å måle og veie sammen alle prissatte gevinster og kostnader ved (offentlige) prosjekter, med henblikk på om prosjektene bør gjennomføres eller ikke. NKA bør også omfatte prosjektets mulige nytte og kostnader ved henholdsvis støyreduksjon og mer støy.

NS Norsk Standard. Aktuell ved støy og vibrasjoner er særlig NS 8175 om lydforhold i bygninger, og NS 8176 om vibrasjoner og støt.

PBL Plan- og bygningsloven

Ptil Petroleumstilsynet.

SFT Statens forurensningstilsyn, senere Klif, nå del av Miljødirektoratet.

SD Samferdselsdepartementet

SVV Statens vegvesen

T-1442, Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

TEK 17 Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift). TEK 10, TEK 7 osv. er tidligere utgaver.

VTEK Veileder til byggteknisk forskrift

     

Noen andre du lurer på?

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan