Søknad om endret helikopterkonsesjon svekker støyvernet
Søknad om endret helikopterkonsesjon svekker støyvernet
Oppdatert :20 feb 2023
Skjermbilde 2023-02-20 kl. 22.13.33

Styremedlem Sven Brun i Norsk forening mot støy redegjør i Søndre Nordstrands bydelsutvalg om foreningens syn på avvik fra støyretningslinjene og mangler ved miljøoppfølgingen ved beredskapssenteret. Søknad om endret konsesjon vil svekke det støyvernet som er innarbeidet i den opprinnelige reguleringsplanen.   

Det pågår en høringsprosess om en endret og utvidet helikopterkonsesjon for politiets beredskapssenter på Taraldrud. Støyforeningen bestrider ikke den store betydningen av politiets samfunnsoppdrag. Alle vesentlige fakta bør likevel være belyst og tilfredsstillende redegjort for. Det kan også stilles spørsmål ved om selve prosessen oppfyller statens ambisjoner slik disse er beskrevet i stortingsmelding 10 (2022-2023) om Nasjonal luftfartsstrategi - Bærekraftig og sikker luftfart. Kommunene har ikke deltatt i utarbeidelsen av nye trasévalg. Støyforeningen presenterte nylig saken i Søndre Nordstrand bydelsutvalg, som representerer den bydelen i Oslo  som er mest eksponert. 

Spørsmål til konsesjonsprosessen

      Den pågående konsesjonsprosessen har skapt usikkerhet om bestemmelser i en statlig plan kan overstyres og i praksis oppheves ved å endre konsesjonsvilkår. Det er rimelig å spørre hvor myndigheten til  gjøre slik endringer i departementets vilkår ligger. Konsesjonssøknaden slik den foreligger, vil uthule det støyvernet som var innarbeidet i opprinnelig statlig plan.

    I oppsummeringen av sitt innlegg pekte Sven Brun på at:

- konsesjonssøknaden ikke tilfredsstiller "Forskrift om konsesjon for landingsplasser"

- den utsatte helikoptertraseen over Grønliåsen er mye brukt, trass i statlig plans begrensninger

- det mangler lovlighetsvurdering av søkte endringer i forhold til statlig plan

- det mangler begrunnelse og konsekvensutredning av nye helikoptertraseer

- støyrapporten av 2022 baserer seg på feil premisser og må underkjennes som underlag for søknaden

- politiets helikoptertjeneste har aldri fløyet i henhold til vedtatte traseer.

Høringen kan sees på Luftfartstilsynets sider og har en høringsfrist satt til 1. mars 2023.

Høringen er åpen for alle.

https://luftfartstilsynet.no/horinger/2022/horing---endrede-konsesjonsvilkar-taraldrud/

 

 

Se presentasjonen på Youtube

Link til power point presentasjon 

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan