Vårt støydelte land og våre støydelte byer
Vårt støydelte land og våre støydelte byer
Oppdatert :28 nov 2019
støydelt by

Ikke denne inndelingen, men det praktiseres forskjellige rettigheter mht. til støy avhengig av hvor du bor, om det er T-1442 eller forurensingsforskriften som gjelder, om huset er bygget før eller etter 1997 etc... De heldigste er vernet av T-1442.

    Adressen din avgjør hvilke støyrettigheter du har. Støyforeningen får et par tusen henvendelser i året fra folk som har støyutfordringer i sine omgivelser. Når det gjelder støy fra trafikk er det ingen som vet at der man bor og hvor gammel boligen er, har betydning for om du har krav på hjelp til å løse ditt støyproblem, og hvilke støygrenser som kan utløse tiltak for deg. 

     Hvordan kommer dette til uttrykk i f.eks. Oslo, som er en typisk støydelt by? Oslo er støymessig delt minst i to.  Byen er delt ved at det benyttes to forskjellige støyvern:  dels etter forurensingsforskriften om støy og dels etter støyretningslnjen til plan- og bygningsloven, T-1442.

Les mer

15 dB forskjell

     I praksis er det 15 desibel forskjell i støyvernet som disse regelverkene tilbyr. De aller fleste i Oslo er vernet av forurensingsforkriften  som gir det svakeste vernet. Det betyr at selv om man bor i rød støysone med helserisiko, kan man være uten krav på tiltak.  T-1442 (innført i 2005) kommer først til anvendelse ved nye prosjekter. 

      Det langt strengere støykravet ved nye infrastrukturprosjekter gjør at Støyforeningen i noen tilfelle peker på at oppgradering av veier er en foretrukket løsning. Kommer støyplagen fra en nybygd vei

     Anleggets planstatus kan avgjøre hvilket regelverk som følges - nytt anlegg (T-1442) eller teknisk oppgradering (forurensingsforskriften). I Oslo finner vi eksempler på at den gamle bebyggelsen i et område kun er vernet av forurensingsforskriften mens ny bebyggelse i samme område har vern etter T-1442! 

    Ved sporfornyelsene på t-bane og trikk gjaldt forurensingsforskriften med sitt svake støyvern bortsett fra ombyggngen av Kolsåsbanen, der T-1442 gjelder. Oslo øst har fått nye moderne, oppgradert baneanlegg i sin nærhet, men må beholde det gammeldagse støyvernet! Forskjellen på anleggene kan av og til synes hårfin. Det er hva vi kan konkludere fra våre innsynsbegjæringer.

Støygrensene - og hvor du bor

Er du vernet av T-1442 gjelder støygrenser som sier at du skal ha maks 55 dB som årsgjennomsnitt (NB Lden - som betyr skjerpet grense for kveld og nattestøy) utenfor bolig, og 30 dB inne i bolig. Er du vernet av forurensingsforskriften, er det en støygrense på 42dB i døgngjennomsnitt som utløser krav til tiltak, fra stat, fylke eller kommune - avhengig av om du bor ved en riksvei, fylkesvei eller kommunal vei. 

     Ikke alle kommuner har vedtatt å legge T-1442 til grunn for sine forppliktelser. Er boligen bygget etter 1997 gjelder at vegvesenet ikke gjør tiltak på boliger som er bygget etter 1997, eller eldre hus som har gjort søkepliktig utbygging/fornyelse etter 1997.  Grunnen er at teknisk forskrift fra da har hatt krav som skal sikre  at boligen er isolert og holder teknisk standard som oppfyller forurensingsforskriften. Kommunens byggesaksbehandling skal påse at disse kravene pålegge utbygger.  Årsgrensen 1997 ble innført som vegvesenets praksis i 2018. Før det fungerte 1987 som grensen for å ta ansvar for tiltak.

Forurensingsforskriften - knapt et vern

Med den grensen for innestøy som utløser tiltak etter forurensingsforskriften - 42 dB - vil støyen utenfor boligen være i rød støysone, et område med betydelig helsersiko om man oppholder seg der mye. Ikke noe sted for restitusjon og heller ikke noe egnet lekeplass fort barn. Nasjonal handlingsplan mot støy, som utløper i 2020 har et mål om at antall boliger/mennesker med høyt nivå for innestøy, skal reduseres. Her er grensen 38 dB. Måloppnåelsen er beskjeden. 

     Til sammenlikning er støygrensen i henhold til T-1442: 30 dB som gjennomsnitt, og 32 dB som makslyd innendørs. Altså betydelig lavere enn forurensingsforskriften. 

     For deg som bor eller skal inn i ny bolig, er rådet at du før den avgjørende beslutningen sørger for å få informasjon om boligens status i forhold til støy og støyregelverk. Spør kommunen eller utbygger, selger eller den som skal leie ut. Lykke til.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan