Støy og trafikk
Du og veitrafikkstøy
Du og veitrafikkstøy
Oppdatert : 04 mai 2012

Veitrafikkstøy er det største støyproblemet i Europa, så vel som i Norge. I Europa er anslagsvis 210 millioner mennesker plaget av støy. Norges nasjonale handlingsplan mot støy 2007-2011 sier bl.a. om forholdene her i landet: ” Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for et gjennomsnittlig utendørs støynivå over 50 dBA ved boligen sin . Bortimot en halv million mennesker er i stor grad plaget av støyen. De fire viktigste kildene er vegtrafikk, fly, jernbane og industri. Av disse er vegtrafikk den klart største og stod for 78 prosent av kartlagt plage i 2006. 

Trafikkstøy kan forkorte liv
Trafikkstøy kan forkorte liv
Oppdatert : 15 mai 2012

Trafikkstøy stjeler mange friske år av menneskers liv. WHO har for første gang tallfestet omfanget av helseskader fra trafikkrelatert støy i Vest-Europa. Klif har bedt Folkehelseinstituttet gjøre spesifikke beregninger for Norge.

 

    Minst en million år med god helse går tapt årlig, i EU og andre vesteuropeiske land, som følge av trafikkstøy.  Bare luftforurensning er en større årsak til helseplager fra omgivelsene enn trafikkrelatert støy. Det viser undersøkelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO). På oppdrag fra Klif har Folkehelseinstituttet i lys av de nye opplysningene fra WHO, utredet den norske situasjonen med helse og veitrafikkstøy. Rapporten ble levert vinteren 2012 og slår fast at trafikkstøy stjeler tusenvis av leveår i Norge. Se link

I 2012: Ny europeisk merkeordning for støysvake bildekk
I 2012: Ny europeisk merkeordning for støysvake bildekk
Oppdatert : 03 mai 2012

EU har bestemt at fra 1. november 2012 skal nye bildekk hos dekkforhandleren være utstyrt med et tydelig merke som forteller deg om dekkets støyegenskaper, dekkets gripeevne på våt vei og dekkets rullemotstand. Det vil gi deg bedre muligheter til å gjøre gode, egne miljøvalg. Så du kan anskaffe mer støysvake dekk neste gang du skifter dekk på bilen.

    Norske samferdselsmyndigheter har vært med på arbeidet med å få til den nye merkeordningen. Motivet er å synliggjøre viktige miljøegenskaper knyttet til energiforbruk (rullemotstand) og støy, og på den måten skape en sterk markedsetterspørsel slik at bilprodusenter og dekkprodusenter legger seg mer i selen for å utvikle nye, mer miljøvennlige produkter. Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen satser på å fremme økt bruk av støysvake bildekk på norske veier. (Les mer på nettsiden om støysvak trafikk.)

Myter som gir trafikkstøy
Myter som gir trafikkstøy
Oppdatert : 03 mai 2012

Myten om fri fart, gjerne på tyske motorveier, holder sin klamme hånd rundt oppfatningene om hva som er kvalitet i bilbransjen. Trass i at de aller fleste bileiere i verden kjører på veier med moderate fartsgrenser, utvikler bilprodusentene personbiler som kan kjøre i 200 km/t eller mer – i tilfelle bilisten skulle komme på en tysk motorvei uten fartsgrense for personbiler.......

     Dekkprodusentene må utvikle og levere dekk som skal tåle disse topphastighetene. En fart som biler flest aldri er oppe i på sin lange vei til sitt endelige møte med bilhoggern. Fordi vi som hovedregel har moderate fartsgrenser som skal fremme trafikksikkerhet, og fordi ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene er en grunnregel i all kjøreopplæring. (Se også egen nettside om støysvak trafikk.)

Årets støydemper vil "fjerne" halve bilparken
Årets støydemper vil "fjerne" halve bilparken
Oppdatert : 15 mai 2012

Veitrafikkstøyen står for over 80 prosent av støyplagene i Norge, selv om det allerede eksisterer teknologi som gjør det mulig å redusere støyen. Derfor er det viktig at myndighetene setter strenge krav til bilindustrien, slik at den får et press på seg, sier sjefingeniør Ingunn Milford i Statens vegvesen. Hun vant æresprisen Årets støydemper 2012 sammen med Nina Renshaw fra den internasjonal miljøorganisasjon Transport & Environment.

En reduksjon på mellom tre og fem desibel burde være mulig. Tre desibel ute på veiene tilsvarer det samme som å fjerne halvparten av trafikken, understreker Milford. – Det er viktig at politikerne bruker den muligheten som de nå har fått ved at de i Europaparlamentet nå skal ta stilling et forslag til skjerpede støykrav på nye kjøretøy. Et ambisiøst nytt regelverk på dette området er samfunnsmessig det mest kostnadseffektive tiltak man kan foreta seg for å redusere trafikkstøy. Det er godt dokumentert at kilderettede tiltak gir best effekt, sier Milford.

    (les mer om dette emnet på nettsiden om støysvak trafikk.)

Hareide stiller seg positiv
Hareide stiller seg positiv
Oppdatert : 27 juni 2012

Jeg er positiv til at det etableres en raskere innføringstakt for de foreslåtte, nye støygrensene for bil, og at det tidlig fastsettes en ytterligere, tredje fase med neste nivå av skjerpede krav – av hensyn til bilindustriens lange omstillingsperioder. Sier Knut Arild Hareide (KrF), leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, til Støyforeningen.

Still oss et spørsmål!

Lurer du på noe? Sjekk våre Ofte stilte Spørsmål, eller send inn spørsmålet ditt her.

Takk for din henvendelse. Vi kontakter deg så snart vi kan